مطالب مرتبط با کلید واژه

University of Kashan FAQ


سوالات متداول

توجه:‌این سوالات برای دانشجویان بین المللی دانشگاه تنظیم شده است. دانشجویان ایرانی می توانند به بخش سوالات متداول وبسایت فارسی دانشگاه مراجعه نمایند. اطلاعات عمومی چند نفر در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند؟ ملیت این دانشجویان چیست؟ حدود 7500 دانشجو که عموما ...