مدیریت دفتر همکاری های علمی و بین الملل

 

 

مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی: دکتر علیرضا جوادی
تلفن:  55912125 31 98 + (دفتر بین الملل)

55912435  31 98 + (دفتر دانشکده)

نمابر: 55552930 31 98 +

ایمیل: int.office@kashanu.ac.ir

alireza.javadi@kashanu.ac.ir

Javadi64@gmail.com