مدیریت دفتر همکاری های علمی و بین الملل

مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی: دکتر مهدی دشت بزرگی
تلفن:  55912125 31 98 +

نمابر: 55552930 31 98 +

ایمیل: int.office@kashanu.ac.ir

Mahdidashtbozorgi.intl@gmail.com