شرح وظایف

 • ایجاد، توسعه و تحکیم روابط و همکاری‌های دانشگاه در خارج از کشور درزمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی.
 • بررسی و شناسایی زمینه های همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه های خارجی.
 • انجام امور مربوط به عضویت دانشگاه در مجامع علمی و بین المللی.
 • انجام امور مربوط به برگزاری، نظارت، ارزیابی سمینارها وگردهمایی های علمی، منطقه ای و بین المللی در دانشگاه.
 • بررسی و انعکاس دوره ها، نمایشگاه ها و کلیه گردهمایی های علمی و بین المللی و نیز مطالعه و بررسی نشریات خارجی در این زمینه.
 • بررسی و مطالعه در زمینه های مختلف تبادل استاد و دانشجویان دانشگاه های خارجی.
 • انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت های علمی خارجی از قبیل: تنظیم برنامه اقامت، سخنرانی، بازدید و پذیرایی و... با هماهنگی و همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی ذیربط.
 • انجام امور مربوط به حضور فعال اعضای هیأت علمی در همایش ها و سمینارهای علمی و بین المللی.
 • انجام امور مربوط به عقدتفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای همکاری آموزشی، پژوهشی و فنّاوری با دانشگاه های خارجی.
 • انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
 • انجام امور مربوط به پذیرش، اعطای بورس و گذرنامه اتباع بیگانه واجد شرایط تحصیل در دانشگاه، با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر نهادهایمربوط.
 • اظهارنظر در زمینه مأموریت های آموزشی و توزیع و تخصیص بورس های هیأت علمی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به اعزام اعضای داوطلب تدریس زبان فارسی به خارج از کشور.
 • تسهیل ارتباطات علمی با دانشگاه های خارجی از طریق برقراری ارتباط موثر با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج.
 • انجام امور مربوط به سرپرستی و راهنمایی دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه.
 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه.
 • ارتباط مستمر و مطلوب با مراکز آموزشی خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی.
 • ارزیابی منظم امور و تهیه و انعکاس فعالیت‌های انجام شده به ریاست دانشگاه.
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد.